ZAWIESINOWA STRUGA WODNO-ŚCIERNA

Wytwarzanie zawiesinowej strugi wodno-ściernej realizowane jest poprzez bezpośrednie sporządzenie wysokociśnieniowej mieszaniny wodno-ściernej, a następnie dostarczenie jej do głowicy roboczej gdzie następuje zogniskowanie strugi tnącej. Główną zaletą takiego sposobu wytwarzanie strugi w odniesieniu do sposobu wykorzystującego do wprowadzania ścierniwa mieszalnik inżektorowy jest znacznie bardziej efektywny mechanizm przyśpieszania ziaren ściernych w głowicy roboczej.

Struga wodno-ścierna wytworzona w głowicy z inżektorowym systemem podawania ścierniwa stanowi mieszaninę trójfazową, złożoną głównie z powietrza (95%) wody (4%) i ścierniwa (1%). W takich warunkach formowania strugi większość energii strugi wodnej ulega dyssypacji, tylko około 10÷20% całkowitej energii strugi wodnej przekazywana jest ziarnom ściernym. Sposób wytwarzania strugi zawiesinowej sprawia, że jest ona mieszaniną dwufazową złożoną z wody i ścierniwa. Około 10% wody tłoczonej przez pompę przepływa przez zbiornik rozmywając złoże ścierne, po czym łączy się z zasadnicza częścią wody, rozrzedzona zawiesina dopływa do głowicy gdzie następuje ukształtowanie zogniskowanej strugi tnącej.

Powrót do oferty